Ubuntuにnで任意のバージョンをインストールする

システムのnodejsのインストール

sudo apt install nodejs

nパッケージのインストール

sudo npm install n -g

N_PREFIXの設定

vi ~/.bashrc
------------------------------- 
export N_PRFIX=~/.n
export PATH=$N_PREFIX/bin:$PATH
------------------------------- 

exec bash

nで任意のバージョンをインストール

n ls-remote
n lts
n install 10.22.1

参考


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2020-09-23 (水) 14:14:51