ソート - Sort-Object

前提

1.csv:

name,id1,id2
A,1,100
B,2,20
X,10,100
A,3,100

辞書順

import-csv 1.csv | sort name | ft -auto
name id1 id2
---- --- ---
A  3  100
A  1  100
B  2  20
X  10 100

数値順

import-csv 1.csv | sort {[int]$_.id1},{[int]$_.id2} | ft -auto
name id1 id2
---- --- ---
A  1  100
B  2  20
A  3  100
X  10 100

昇順・降順

昇順

import-csv 1.csv | sort name | ft -auto
name id1 id2
---- --- ---
A  3  100
A  1  100
B  2  20
X  10 100

既定では昇順でソートする。

降順

import-csv 1.csv | sort -descending name | ft -auto
name id1 id2
---- --- ---
X  10 100
B  2  20
A  3  100
A  1  100

昇順・降順組み合わせ

import-csv 1.csv | sort @{Expression="name";Descending=$true}, @{Expression={[int]$_.id1};Ascending=$true} | ft -auto
name id1 id2
---- --- ---
X  10 100
B  2  20
A  1  100
A  3  100

参考


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2012-07-28 (土) 06:15:39 (2328d)