Getopt::Long

普通の使い方

use Getopt::Long;

$debug;
GetOptions('debug' => \$debug);
print "$debug\n";
print $ARGV[0];
> ./1.pl --debug 
1
> ./1.pl --debug2
Unknown option: debug2
> ./1.pl foo
foo

引数を取る

use Getopt::Long;

$year;
$debug;
GetOptions('year=i' => \$year,
           'debug=s' => \$debug);
print "$year\n$debug\n";
> ./1.pl --year 2006 --debug test
2006
test

--nodebugみたいに否定・肯定を判定する

#!/usr/bin/perl

use Getopt::Long;

$debug;
GetOptions('debug!' => \$debug);
print "$debug\n";
> ./1.pl --debug
1
> ./1.pl --nodebug
0

カウントする

#!/usr/bin/perl

use Getopt::Long;

$debug;
GetOptions('debug+' => \$debug);
print "$debug\n";
> ./1.pl --debug
1
> ./1.pl --debug --debug
2

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2013-12-03 (火) 10:22:57 (1783d)